Vita jobb

Vita Jobb är verktyget för offentlig upphandling med justa sociala villkor och regler mot svartarbete. Vita Jobb följer svensk lagstiftning och EU-rättens krav. Grunden är reglerna om särskilda villkor i upphandlingslagstiftningen. Vita jobb föreskriver enligt upphandlingsavtalet:

  • En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning.
  • Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet.
  • Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled.
  • Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd.
  • Upphandlingslagstiftningen kräver för att en upphandling skall vara konkurrensneutral att den offentlige upphandlaren kontrollerar uppställda krav. I Vita Jobb kan de LO-förbund vilkas kollektivavtal normerar de sociala kraven anlitas som kontrollanter för dessa villkor och att verksamheten är vit. Kontrollen sker som upphandlarens konsult enligt gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning.