Vita jobb

Vita Jobb är verktyget för offentlig upphandling med justa sociala villkor och regler mot svartarbete. Vita Jobb följer svensk lagstiftning och EU-rättens krav. Grunden är reglerna om särskilda villkor i upphandlingslagstiftningen. Vita jobb föreskriver enligt upphandlingsavtalet:

  • En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning.
  • Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet.
  • Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled.
  • Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd.
  • Ur konkurrenssynpunkt är den offentlige upphandlaren skyldig att kontrollera uppställda krav. I Vita Jobb kan de i projektet engagerade fackförbunden anlitas som kontrollanter för dessa villkor. Kontrollen sker som upphandlaens konsult enligt gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning.